پروژه های مشتریان گرامی به عنوان نمونه کار در اختیار شما قرار گرفته.

نمونه کار هایی که مشاهده میکنید مربوط به اتاق خواب،  کمد دیواری، تخت تا شو و سرویس چوب طبیعی که به سفارش و سلیقه مشتری طراحی و اجرا شده.

تخت خواب با چوب طبیعی
image
x
مشتریآقای ملک محمودی
تاریخ تکمیلمهر 1399
در خواست مشتریتخت خواب چوب طبیعی
زمان حدودی تحویلیک ماه
image
image
کمد دیواری و میز کامپیوتر
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
image
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
image
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
image
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
9319_uhd
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
image
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته
image
image
image
مشتریآقای شرفی
تاریخ تکمیلآبان 1399
در خواست مشتریکمد دیواری وتخت تاشو
زمان حدودی تحویلسه هفته